אב"י הנחל - הוספות - מכתב י'

ע"י צדקה וחסד מכניעין חכמות חיצוניות וזוכין להשגות אלוקות.
ע"י צדקה זוכה להכניע הגוף לגבי הנפש, החומר לגבי הצורה, הסכלות לגבי השכל, ויוצא מחושך לאור, ממות לחיים, מבהמה לאדם, ונתבטלין חכמות חיצוניות וכל החכמות של הבל ושקר לגבי חכמות התורה שהיא חכמה האמתיית, ונתבטל השכחה וזוכה לזיכרון ומבטל הדין והחושך, וממשיך חסדים בעולם. הצדקה שנותנים לתלמידי חכמים גדולה ויקרה מאד, ואין עבירה יכול לכבותה, צדקה מהרהורי ניאוף בחי' סטרא דמותא. צדקה הוא תיקון לפגם הברית.
צדקה לעניים הגונים הוא תיקון גדול מאד לפגם הברית צדקה מציל מעבירות. ע"י צדקה נמשך דעת.
צריך שיהא לו רחמנות הרבה לעשות חסד ועי"ז מעורר למעלה כל הי"ג מדות של רחמים, ועי"ז מכניע ומבטל המחבלים שנעשו ע"י עוונותיו. כי הקב"ה מוחל עונותיו עי"ז. ומעבירם ראשון ראשון ע"י צדקה לצדיקים אמתיים ועניים הגונים עי"ז נעשין גרים ובע"ת ועי"ז משלימים השכל וזוכין לראות אור הצדיק ועי"ז זוכין ליראה ואהבה. ע"י צדקה נתרומם המוחין.

{אב"י הנחל השלם - הוספות - מכתב י'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

תגובה 1: