אב"י הנחל השלם - הוספות - מכתב טו'

אנחנו מחוייבים תמיד להודות ולהלל לה' יתברך על גודל החסד והישועה סיבב וכו' שסיבב בנפלאותיו אשר עשה עמנו על שזכינו להיות בחלקו של רבינו אור החדש הקדוש והנורא והנשגב וכו' וכו' להרגיל עצמינו בכל יום להעמיק מחשבתינו באמת בעוצם החסד והישועה הנפלאה והנוראה אשר הפליא ה' יתברך עימנו ועם כל ישראל לדורות עולם על שזכינו להיות בחלקו וכו' כנ"ל ולהודות ולהלל לה' יתברך ולהרחיב לבינו לפתוח פינו לפרש לפניו כל אשר עשה עם לבבינו כבן המתחטא לפני אביו ממש כי אנו רואים בעינינו בכל עת שאנו בנים לה' אלקינו ממש כי הוא גומל עמנו חסדים תמיד בכל יום ובכל עת ובכל שעה כרחם אב על בנים אשרי אזנינו שזכינו לשמוע נוראות כאלה ואם היינו רוצים להביא תודה על דיבור אחד מכל הדיברות שקיבלנו לא יספיקו כל ימינו להודות ולהלל ולשבח ולפאר ולרומם להדר ולנצח לברך לעלה ולקלס למי שעשה לנו ולכל ישראל את כל הנסים האלו שזכינו לשמוע בדורות הללו לשמוע התגלות נסתרות כאלה אשר אין לנו פה וכלים לספר שבח נוראות גדולות כל דיבור ודיבור מתורה אחת מכל שכן וכל שכן שזכינו לשמוע כמה וכמה תורות שיחות ומעשיות נוראות כמה מעלות טובות למקום עלינו אלמלא לא אתינן להאי לעלמא אלא למשמע דא דיינו.
(אב"י הנחל השלם - הוספות - מכתב טו')

נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אב"י הנחל השלם - הוספות - מכתב יד'

להודיעך בכל פעם חדשות נוראות מהחסדים הנפלאים החדשים העצומים הנפלאים שעשה ה' עמנו באחרית הימים האלה בסוף הגלות האחרון המר הזה על ידי הנ.נ.מ.ח הנחל נובע מקור חכמה שהוא מבצר תקוותינו האחרון עד שגם עכשיו אחר כל מרירות הקלקולים הרבים שקלקלנו באחרית הימים האלה בסוף הגלות בעומק החושך האחרון הארוך והמר הזה אך גם עתה עתה אחר כל הקלקולים הרבים שקלקלנו וריבוי מרירות הפגמים העצומים אך גם עתה עתה עיקר נחמתינו ותקוותינו הוא החסדים החדשים הנפלאים שממשיך עלינו הצדיק הגדול שהם בחינת שכליות גבוהים מאד שרשי התורה שהם למעלה מהתורה הסתומים מאד בזה העולם של הצדיק האמת.
(אב"י הנחל השלם - הוספות - מכתב יד')

נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אב"י הנחל השלם - הוספות - מכתב יג'

בעל דבר אורב על האדם תמיד - והעיקר על אחריתו עתה בדורות הללו שהוא בחינת אחרית הימים, בשביל זה מתגרה עצמו הבעל דבר וכל אחד מאד בתאוות וכפירות ואפיקורסות המתפשט עתה עכשיו בעולם, מה שלא נשמע כזאת מימי קדם, וגם האנשים הכשרים קצת נפלו מאד, וכל זה מחמת שכבר סמוך אל הסוף וגמר תיקון העולם, בתכלית השלימות ע"י משיח צדקינו שיבוא במהרה בימינו ויגאלינו גאולת עולם שאין אחריה גלות, על כן מניח עצמו הבעל דברנ לאורכו ולרוחבו, והעיקר ע"י המחלוקת הגדול שעל הצדיק האמת, על כן צריך כל אחד להתחזק מאד עד אין תכלית, ואיך שהוא איך שהוא יתגבר על כל פנים ברצונות טובים וחזקים אליו יתברך, ומכל המקומות יכולים לשוב אליו יתברך, כי אף על פי כן אני רוצה האמת, כי הרצון חופשי תמיד ועל ידו עיקר התגברות המלחמה.

עיקר ניצחון המלחמה ארוכה שצריך כל אדם ללחום בזה העולם הוא על ידי הדעת הקדוש שמאיר הצדיק האמת גם אחר הסתלקותו, בכל הדורות לתלמידיו, שעל ידי זה מציל את ישראל מעוונות, ועיקר הדעת הזה אי אפשר להאיר בהם כי אם על ידי רמזים.

המעתיר בעדך המתפלל תמיד שתזכה ליהנות מאור האמת הגנוז, לחיות חיות אמיתי ונצחי ,שתזכה לשמוע היטב דברי אמת ותמים העמוקים מאד הנובעים ממעין נשגב ונורא מאד מאד.

ימי הזקנה ושיבה קפצו עלינו וכוחינו חלש ודל ושונאי נפשינו רבו כמעט בלי שיעור, הטוב שלנו עתה בעיתים הללו בחושך הזה הוא ממש כתרנגול המנקר באשפה, שמתוך האשפה הוא מוציא איזה חצי גרעין של שעורים או חיטים וכיוצא, חוזר ומחפש כל היום עד שמוצא בכל פעם איזה חלק מפירור לחם המוטל באשפה ובזה מחיה עצמו, וה' יתברך ברחמיו העצומים מבקש מישראל עם קרובו שעל כל פנים יחיה עצמו במעט הטוב שהוא רק כתרנגול המנקר באשפה שגם זה יקר בעיניו יתברך והוא מצרפו לחשבון גדול.

עתה אחרי אשר האיר עיניו במחשכים כאלה לחיותינו כיום הזה בדורות הללו יש לנו עצה גדולה ובית מנוס נפלא וכו'

קליפת המן עמלק עומד בכל דור ודור בכל עת ובכל יום על כל אחד ואחד להפילו חס וחלילה חס ושלום ולהחליש דעתו מאד וה' יתברך בעצמו לוחם עימו על ידי הצדיק האמת אשר גם בדורותינו אלה המהפך הכל לטובה שמאיר עינינו בחידושי תורות כאלו עד שגם אנחנו יכולים למצוא ולהבין עוצם חסדו יתברך בלי שיעור ועדיין חביבותיה גבן לשמור דרך ה' ולהתעורר ולהתקרב לה' יתברך מכל מקום שהוא מכל מה שעובר על האדם בכל עת

עתה אי אפשר לדלג ולקפוץ על הגיהינום שהוא זה העולם כי אם על ידי כוח הצדיק האמת ועצותיו הקדושות והתמימות ופשוטות מאד לכל אחד ואחד יהיה איך שיהיה בכל מקום ובכל זמן ובכל דרגא.

(אב"י הנחל השלם - הוספות - מכתב יג')

נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אב"י הנחל - הוספות - מכתב יב'

ב"ה ר"ח כסליו תשכ"ג. כאן

לכבוד עירית ת"א יפו. מחלקת הגביא.

הנני פונה אליכם בבקשתי הנמרצה מעמקי לבבי המר בתכלית המרירות אשר אי אפשר לשער ולבאר כלל עוצם הצער והיסורים הקשים אשר סבבוני.
היות שאני איש זקן וחולה אנוש. גם אישתי סובלת מחלת לב ועוד כמה מחלות ל"ע זה כמה שנים.
וזה יותר משנה שמצבה הולך וקשה, ולרוב היא נמצאת בבי"ח הדסה בעין כרם, בפיקוח הפרו"פ דרייפוס ועוד רופאים גדולים.
כל הכנסתי היא מביטוח לאומי ועזרת תורה ובכן נא ונא חוסו וחמלו על נשבר ונדכא כמוני ותוסיפו חסדכם עמדי גם עכשיו לשחרר אותי מכל ממיסי העיריה. אני מודה לכם מקרב לב עמוק על חסדכם הגדול שעשיתם עימנו עד הנה.
ישלם ה' פעלכם הטוב ויגמור בעדכם לטובה ולברכה וישמרכם מכל רע מכל מחלה.
ישראל דוב אודסר
{אב"י הנחל השלם - הוספות - מכתב יב'}

נ נח נחמ נחמן מאומן בירושליםאב"י הנחל - הוספות - מכתב יא'

אהובו של מלך ישראל נחל נובע, הפודה ומציל את ישראל מכל הצרות, לדור דור, אשר חפץ בו ה' וסיבב סיבות נפלאות עד שנתבסס ונתבשם אהבה, החיבור והיחוד שלנו, שמזה נולד לנו ילד פלא שהכל תוהים ומשתוממים עליו ומקבלין אותו בחיבה ואנפין נהירין וקוראים אותו אבי הנחל, על שהוא משקה את ישראל מימי אמת היוצאים מהנחל נובע, המטהר מכל הטומאות וזוהמות ועושה מרשעים גמורים צדיקים גמורים ומהפך זדונות לזכויות. ה' ישמרהו מכל רע ויחייהו חיים ארוכים ברוכים ונעימים. 
בימיו תושע יהודה וירושלים וישראל, ישכון בטח על אדמת קודש. אמן ואמן.
{אב"י הנחל השלם - הוספות - מכתב יא'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אב"י הנחל - הוספות - מכתב י'

ע"י צדקה וחסד מכניעין חכמות חיצוניות וזוכין להשגות אלוקות
ע"י צדקה זוכה להכניע הגוף לגבי הנפש, החמור לגבי הצורה, הסכלות לגבי השכל ויוצא מחושך לאור. ממות לחיים מבהמה לאדם ונתבטלין חכמות חיצוניות וכל החכמות של הבל ושקר לגבי חכמות התורה שהיא חכמה האמתיית, ונתבטל השכחה וזוכה לזכרון ומבטל הדין והחושך, וממשיך חסדים בעולם
הצדקה שנותנים לתלמידי חכמים גדולה ויקרה מאד, ואין עבירה יכול לכבותה, צדקה מהרהורי ניאוף בחי' סטרא דמותא, צדקה הוא תיקון לפגם הברית.
צדקה לעניים הגונים הוא תיקון גדול מאד לפגם הברית
צדקה מציל מעבירות, ע"י צדקה נמשך דעת
צריך שיהא לו רחמנות הרבה לעשות חסד ועי"ז מעורר למעלה כל הי"ג מדות של רחמים, ועי"ז מכניע ומבטל המחבלים שנעשו ע"י עוונותיו, כי הקב"ה מוחל עונותיו עי"ז ומעבירם ראשון ראשון וע"י צדקה לצדיקים אמתיים ועניים הגונים עי"ז נעשין גרים ובע"ת ועי"ז משלימין השכל וזוכין לראות אור הצדיק ועי"ז זוכין ליראה ואהבה. ע"י צדקה נתרומם המוחין.
{אב"י הנחל השלם - הוספות - מכתב י'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים