אב"י הנחל - הוספות - מכתב יב'

ב"ה ר"ח כסליו תשכ"ג. כאן

לכבוד עירית ת"א יפו. מחלקת הגביא.

הנני פונה אליכם בבקשתי הנמרצה מעמקי לבבי המר בתכלית המרירות אשר אי אפשר לשער ולבאר כלל עוצם הצער והיסורים הקשים אשר סבבוני.
היות שאני איש זקן וחולה אנוש. גם אישתי סובלת מחלת לב ועוד כמה מחלות ל"ע זה כמה שנים.
וזה יותר משנה שמצבה הולך וקשה, ולרוב היא נמצאת בבי"ח הדסה בעין כרם, בפיקוח הפרו"פ דרייפוס ועוד רופאים גדולים.
כל הכנסתי היא מביטוח לאומי ועזרת תורה ובכן נא ונא חוסו וחמלו על נשבר ונדכא כמוני ותוסיפו חסדכם עמדי גם עכשיו לשחרר אותי מכל ממיסי העיריה. אני מודה לכם מקרב לב עמוק על חסדכם הגדול שעשיתם עימנו עד הנה.
ישלם ה' פעלכם הטוב ויגמור בעדכם לטובה ולברכה וישמרכם מכל רע מכל מחלה.
ישראל דוב אודסר
{אב"י הנחל השלם - הוספות - מכתב יב'}

נ נח נחמ נחמן מאומן בירושליםאב"י הנחל - הוספות - מכתב יא'

אהובו של מלך ישראל נחל נובע, הפודה ומציל את ישראל מכל הצרות, לדור דור, אשר חפץ בו ה' וסיבב סיבות נפלאות עד שנתבסס ונתבשם אהבה, החיבור והיחוד שלנו, שמזה נולד לנו ילד פלא שהכל תוהים ומשתוממים עליו ומקבלין אותו בחיבה ואנפין נהירין וקוראים אותו אבי הנחל, על שהוא משקה את ישראל מימי אמת היוצאים מהנחל נובע, המטהר מכל הטומאות וזוהמות ועושה מרשעים גמורים צדיקים גמורים ומהפך זדונות לזכויות. ה' ישמרהו מכל רע ויחייהו חיים ארוכים ברוכים ונעימים. 
בימיו תושע יהודה וירושלים וישראל, ישכון בטח על אדמת קודש. אמן ואמן.
{אב"י הנחל השלם - הוספות - מכתב יא'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אב"י הנחל - הוספות - מכתב י'

ע"י צדקה וחסד מכניעין חכמות חיצוניות וזוכין להשגות אלוקות
ע"י צדקה זוכה להכניע הגוף לגבי הנפש, החמור לגבי הצורה, הסכלות לגבי השכל ויוצא מחושך לאור. ממות לחיים מבהמה לאדם ונתבטלין חכמות חיצוניות וכל החכמות של הבל ושקר לגבי חכמות התורה שהיא חכמה האמתיית, ונתבטל השכחה וזוכה לזכרון ומבטל הדין והחושך, וממשיך חסדים בעולם
הצדקה שנותנים לתלמידי חכמים גדולה ויקרה מאד, ואין עבירה יכול לכבותה, צדקה מהרהורי ניאוף בחי' סטרא דמותא, צדקה הוא תיקון לפגם הברית.
צדקה לעניים הגונים הוא תיקון גדול מאד לפגם הברית
צדקה מציל מעבירות, ע"י צדקה נמשך דעת
צריך שיהא לו רחמנות הרבה לעשות חסד ועי"ז מעורר למעלה כל הי"ג מדות של רחמים, ועי"ז מכניע ומבטל המחבלים שנעשו ע"י עוונותיו, כי הקב"ה מוחל עונותיו עי"ז ומעבירם ראשון ראשון וע"י צדקה לצדיקים אמתיים ועניים הגונים עי"ז נעשין גרים ובע"ת ועי"ז משלימין השכל וזוכין לראות אור הצדיק ועי"ז זוכין ליראה ואהבה. ע"י צדקה נתרומם המוחין.
{אב"י הנחל השלם - הוספות - מכתב י'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושליםאב"י הנחל - הוספות - מכתב ט'

ב"ה. עשרה בטבת תשמ"ג
לכבוד ראש הממשלה מר מנחם בגין אשר בו בחר ה" מכל ישראל ונתן לו חכמה ועצה וכח וגבורה להכניע ולשבר ולגרש המחבלים והרוסים והסורים והטילים בנסים ונפלאות גדולות אשר כל העמים תמהים ומפליאים הפלאות הנוראות הללו אשר עשה ה" עמנו על ידו.
ה" יחיהו חיים ארוכים חיים טובים על כסא ממלכתו עד ביאת מלך המשיח וישמרהו ויצילהו מיד שונאיו הרשעים שונאי התורה שונאי השבת, יבושו ויבהלו ויזכו מהרה לתשובה ויפלו תחת רגליו ויבקשו סליחה ומחילה.
רעדה וחלחלה אחזתני מגודל צערו מצערו הקשה והשבר הגדול אשר נשבר לבו לשברי שברים מפטירת אשתו הצדקת היקרה האצילה ועדינת נפש אשר מסרה נפשה כל ימי חייה על עם ישראל ועל ארץ ישראל הנבחרת מכל הארצות. אשרי חלקה, תהי נשמתה צרורה בצוררו החיים עם נשמות כל הצדיקים, ותתפלל ותמליץ טוב בעדו ובעד המשפחה הכבודה.
אשר בו בחר ה" להציל את ישראל מיד שונאינו הרוצחים שארבו לנו להשמידנו ח"ו ונתן לו חכמה ועצה וכח וגבורה להכניע ולשבר ולגרש את המחבלים והרוסים והסורים שארבו לנו להשמידנו ח"ו, בניסים ונפלאות גדולות אשר כל העולם תמהים ומפארים ומפליאים את הפלאות הנוראות הללו, האלה אשר עשה עמנו על ידו. ה' ישמרהו ויחיהו חיים טובים וארוכים ויצילה מיד כל שונאיו, על כסא ממלכתו בימיו תוושע יהודא וירושלם

{אב"י הנחל השלם - הוספות - מכתב ט'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אב"י הנחל - הוספות - מכתב ח'

בן פלא בן אמת בן פז הנקרא בשם קדוש אבי הנחל (ומפארים ומפליאים אותו), אשר מצא חן ואהבה אצל כל ישראל כי הוא זורק על ישראל מימי אמת טהורים זכים וצחים המטהרים מכל הטומאות והזוהמות היוצאים מהנחל נובע הממליך אמת בעולם ומשפיל ומשבר ומבטל כל השקר ומיני שקר וטעות.

{אב"י הנחל השלם - הוספות - מכתב ח'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אב"י הנחל - הוספות - מכתב ז'

בס"ד
רבש"ע תן בלב הצדיק הקדוש והנורא הזה ובלב כל הצדיקים אמתיים לבל יסתירו פניהם ממני ויעמדו בעדי למליצי יושר להפוך בזכותי ולבקש ולמצוא בי נקודות טובות. וימליצו טוב בעדי שתקרביני אליך ברחמיך ותתן בי לב חדש ורוח חדשה תתן בקרבי, שאזכה להתעורר מעתה באמת, לשוב אליך באמת ובלב שלם אי שמים הפגינו בעדי כל בעלי הרחמים וחמלה חמלו עלי, כל שוכני עפר העתירו בעדי מוטבע ביון מצולה ואין מעמד כמוני.

{אב"י הנחל השלם - הוספות - מכתב ז'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אב"י הנחל - הוספות - מכתב ו'

לגודל ההתקשרות ואהבה אמתית והאהבה שיש בינינו איך אוכל לנתק עצמי ממך ולפרוד מאתך ולשכוח אותך ח"ו. כי בני איש אחד אנחנו. ואיך ואיך אוכל לנתק עצמי ממך ולפרוד מאתך ולשכוח אותך ח"ו. שהוא עיקר גאולתינו חיותנו. וחשבתי כי בחסדי ה' כי בני איש אחד אנחנו ומקושרים יחד בשורש מובחר האמת ואיך אוכל לנתק עצמי ממך ולפרוד מחשבתי מאתך ולשכוח אותך ח"ו שכל היהדות תלוי, ואורך ימינו.
בשורש מובחר האמת שהוא עיקר חיותנו ופדות נפשינו ואיך אוכל לנתק עצמי ממך וכו'.
כל הצרות והיסורים והרעות שעוברים על האדם ח"ו אם יסתכל על התכלית בוודאי אינם רעות כלל. רק טובות גדולות. כי בוודאי כל היסורין באים בכוונה מהשי"ת לטובתו, אם להזכירו שישוב בתשובה אם למרק עוונותיו. ואם כל היסורין הם טובות גדולות כי כוונת השי"ת הוא בוודאי רק לטובה נמצא שבכל הרעות והיסורין שיש לאדם ח"ו כשיש לו דעת ומסתכל על התכלית היינו כוונת השי"ת לא יהיה לו יסורין כלל רק אדרבא יתמלא שמחה מגודל רוב הטובה שנסתכל שיש בתכלית היסורין הללו כי התכלית הוא כולו טוב כולו אחד. וכשיש לו דעת ומסתכל על התכלית אינו מרגיש כלל הצער של היסורים.
נמצא שכל הרעות והיסורין הבאים שבא לאדם ח"ו כשיש לו דעת ומסתכל על התכלית היינו כוונת הש"ית וכו'.

{אב"י הנחל השלם - הוספות - מכתב ו'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים