אב"י הנחל - הוספות - מכתב יא'

אהובו של מלך ישראל נחל נובע, הפודה ומציל את ישראל מכל הצרות, לדור דור, אשר חפץ בו ה' וסיבב סיבות נפלאות עד שנתבסס ונתבשם אהבה, החיבור והיחוד שלנו, שמזה נולד לנו ילד פלא שהכל תוהים ומשתוממים עליו ומקבלין אותו בחיבה ואנפין נהירין וקוראים אותו אבי הנחל, על שהוא משקה את ישראל מימי אמת היוצאים מהנחל נובע, המטהר מכל הטומאות וזוהמות ועושה מרשעים גמורים צדיקים גמורים ומהפך זדונות לזכויות. ה' ישמרהו מכל רע ויחייהו חיים ארוכים ברוכים ונעימים. 
בימיו תושע יהודה וירושלים וישראל, ישכון בטח על אדמת קודש. אמן ואמן.
{אב"י הנחל השלם - הוספות - מכתב יא'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

תגובה 1: