אב"י הנחל - הוספות - מכתב ט'

ב"ה. עשרה בטבת תשמ"ג
לכבוד ראש הממשלה מר מנחם בגין אשר בו בחר ה" מכל ישראל ונתן לו חכמה ועצה וכח וגבורה להכניע ולשבר ולגרש המחבלים והרוסים והסורים והטילים בנסים ונפלאות גדולות אשר כל העמים תמהים ומפליאים הפלאות הנוראות הללו אשר עשה ה" עמנו על ידו.
ה" יחיהו חיים ארוכים חיים טובים על כסא ממלכתו עד ביאת מלך המשיח וישמרהו ויצילהו מיד שונאיו הרשעים שונאי התורה שונאי השבת, יבושו ויבהלו ויזכו מהרה לתשובה ויפלו תחת רגליו ויבקשו סליחה ומחילה.
רעדה וחלחלה אחזתני מגודל צערו מצערו הקשה והשבר הגדול אשר נשבר לבו לשברי שברים מפטירת אשתו הצדקת היקרה האצילה ועדינת נפש אשר מסרה נפשה כל ימי חייה על עם ישראל ועל ארץ ישראל הנבחרת מכל הארצות. אשרי חלקה, תהי נשמתה צרורה בצוררו החיים עם נשמות כל הצדיקים, ותתפלל ותמליץ טוב בעדו ובעד המשפחה הכבודה.
אשר בו בחר ה" להציל את ישראל מיד שונאינו הרוצחים שארבו לנו להשמידנו ח"ו ונתן לו חכמה ועצה וכח וגבורה להכניע ולשבר ולגרש את המחבלים והרוסים והסורים שארבו לנו להשמידנו ח"ו, בניסים ונפלאות גדולות אשר כל העולם תמהים ומפארים ומפליאים את הפלאות הנוראות הללו, האלה אשר עשה עמנו על ידו. ה' ישמרהו ויחיהו חיים טובים וארוכים ויצילה מיד כל שונאיו, על כסא ממלכתו בימיו תוושע יהודא וירושלם

{אב"י הנחל השלם - הוספות - מכתב ט'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה